Štatút súťaže „Facebook súťaže Gemermilk“

 1. Organizátor súťaže Obchodné meno: Gemermilk rs, s.r.o.. Sídlo: B.Bartóka 41
  979 01 Rimavská Sobota Slovenská Republika IČO: 31592848 IČ DPH: SK 202 129 4616 Zapísaný v registri: Obchodný register Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 1443/S, (ďalej len „organizátor“).
 2. Termín súťaže a rozsah Súťaž sa uskutoční v období od 10.3. – 17.3.2021. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže. Výhercu oznámi usporiadateľ 17.3.2021 na svojej oficiálnej stránke na Facebooku. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
 3. Podmienky účasti v súťaži Súťaž je určená pre všetkých štátnych príslušníkov Slovenskej republiky s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky. Ak súťažiaci ešte nedovŕšil vek 18 rokov, potrebuje pre účasť v súťaži súhlas zákonného zástupcu. Organizátor môže vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojim konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ich blízke osoby.
 4. Účel spotrebiteľskej súťaže Účelom tejto súťaže je marketing a reklama usporiadateľa, t. j., podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa na Facebook stránke Gemermilk.
 5. Pravidlá súťaže Úlohou súťažiacich je splniť požadovanú úlohu zadefinovanú v konkrétnej výzve zverejnenej na Facebook stránke Gemermilk. Pre zaradenie do žrebovania je potrebné splniť konkrétnu výzvu, ktorá spočívať v odpovedaní na súťažnú otázku, zapojenia sa formou komentáru či vkladaním fotografií do komentárov pod fotku stránky. Žrebovanie prebehne náhodným žrebovaním realizátorom z konečného počtu účastníkov danej súťaže. Výsledky žrebovania budú zverejnené na Facebook stránke Gemermilk. Ak vyžrebovaný výherca po zverejnení mena neposkytne organizátorovi svoje osobné údaje, slúžiace na zaslanie výhry, bude výherca opätovne kontaktovaný v súkromnej správe. Ak nebude na výzvu reagovať do 10 dní, stráca nárok na výhru a bude vyžrebovaný náhradník spomedzi účastníkov danej súťaže. Výhry budú zaslané výhercom doporučene prostredníctvom vlastnej dopravy organizátora. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech usporiadateľa a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil. Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a organizátor nezodpovedá za neskoršie reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude organizátor požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho pri preberaní výhry zastupovali a prevzali zásielku. Organizátor nebude zodpovedný za spôsob použitia alebo používanie výhry výhercom.
 6. Výhra – Výhercovi bude odovzdaná výhra podľa platných pravidiel, táto výhra (6 kusov trvanlivého ghí masla) je zadefinovaná pri vyhlasovaní súťaže. Informácia je verejne dostupná na FB stránke týkajúcej sa značky. Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná.
 7. Zodpovednosť organizátora za priebeh súťaže Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť či odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na Facebook stránke Gemermilk. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje organizátorovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom nadviazania kontaktu s ním, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien a názvu obce výhercov počas 1 roka od ukončenia súťaže. Organizátor je oprávnený zo súťaže kedykoľvek vyradiť komentáre, ktoré nezodpovedajú zadanej téme súťaže, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi, ktoré môžu poškodiť jeho dobré meno alebo pri ktorých bol zistený podvod pri hlasovaní, či nedodržanie podmienok súťaže. Dotknutá osoba má právo požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  a) emailovou správou zaslanou na adresu uzik@gemermilk.sk
  b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora s uvedením textu „GDPR –odvolanie súhlas“ na obálke Príjemcom je Gemermilk rs, s.r.o.. Sídlo: Bartóka 41, 979 01 Rimavská Sobota Slovenská Republika IČO: 31592848, ako organizátor súťaže, ktorý bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje, a to za účelom zabezpečenia priebehu súťaže (zber údajov od súťažiacich, ich spracúvanie, žrebovanie výhercov, odovzdávanie cien a pod.). Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú a nedochádza k prenosu do tretej krajiny. Internetové výstup a platforma stránok usporiadateľa využíva Social Plug-ins („Plug-ins“) sociálnej siete facebook.com, ktoré sú prevádzkované Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pre ďalšie informácie, ako aj s tým súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia sa prosíme obráťte na Facebook Inc. Dbajte na upozornenia Facebooku k ochrane osobných údajov: http://www.facebook.com/policy.php. Facebook social-plug-ins je možné zablokovať pomocou Add-ons pre Váš prehliadač, napr. s „Facebook Blocker“ http://webgraph.com/resources/facebookblocker/.
 8. Záverečné ustanovenia Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplne a konečné. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže. V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Organizátora. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na FB stránke Gemermilk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Organizátora.